O przedszkolu Nasz personel

Nauczyciele

W przedszkolu pracuje łącznie z dyrektorem 9 nauczycielek, wychowania przedszkolnego katechetka, 2 nauczycielki logopedii, nauczycielka angielskiego:

a) stopień awansu zawodowego:
- nauczyciel dyplomowany: 4 osoby
- nauczyciel mianowany: 7 osoób
- nauczyciel kontraktowy: 2 osoba

b) wykształcenie:
- wyższe magisterskie: 12 osób
- studium wychowania przedszkolnego: 1 osoba

Personel administracyjno-obsługowy

W przedszkolu pracuje łącznie 12 osób:
Pomoc nauczyciela – 1 osoba
Pracownik administracyjno-biurowy - 1 osoba
Pracownice kuchenne – 3 osoby
Woźne oddziałowe – 5 osób
Rzemieślnik – 1 osoba
Intendent – 1 osoba