O przedszkolu Nasz personel

Grono pedagogiczne

W przedszkolu pracuje łącznie z dyrektorem 9 nauczycielek wychowania przedszkolnego katechetka oraz 2 nauczycielki logopedii.
W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowo zatrudniono w zastępstwie nieobecnych 4 nauczycielek, dodatkowo 2 nauczycielki wychowania przedszkolnego i nauczycielkę logopedii.

a) stopień awansu zawodowego:
- nauczyciel dyplomowany: 8 osób
- nauczyciel mianowany: 3 osoby
- nauczyciel kontraktowy: 3 osoby
- nauczyciel stażysta: 1 osoba

b) wykształcenie:
- wyższe magisterskie: 15 osób

Personel administracyjno-obsługowy

W przedszkolu pracuje łącznie 12 osób:
Pomoc nauczyciela – 1 osoba
Pracownik administracyjno-biurowy - 1 osoba
Pracownice kuchenne – 4 osoby
Woźne oddziałowe – 5 osób
Rzemieślnik – 1 osoba
Intendent – 1 osoba