Nasze grupy Rok szkolny 2020/2021

3, 4-latki; Słoneczka

-

4-latki; Motyle

-

4, 5-latki; Smerfy

-

5-latki; Misie

-

6-latki; Kotki-Psotki

-